MIRA KLUG

A. ZERFAHREN
Ausschnitt aus Zerfahren, Video & Sound, 05:40 Min / loop

B. VEREINNAHMEN
Ausschnitt aus Vereinnahmen, Video & Sound, 05:00 Min / loop

C. BESETZEN
Ausschnitt aus Besetzen, Video & Sound, 03:40 Min / loop

> <